Všeobecné obchodní podmínky (VOP)

1. Působnost VOP

1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) společnosti loudmark s.r.o., se sídlem: Rybná 716/24, Staré Město, 110 00 Praha 1, IČO 24737674, DIČ CZ24737674, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 170162 (dále jen „my“) platí pro všechny smluvní vztahy mezi námi a našimi zákazníky (dále jen „vy“), ledaže je mezi námi a vámi (dále společně jako „smluvní strany“ a každý samostatně jako „smluvní strana“) výslovně dohodnuto jinak.

1.2. Pokud si my a vy dohodneme v rámci smlouvy nebo třeba i dílčí služby práva a povinnosti odchylně od VOP a tyto budou v rozporu s ustanoveními VOP, pak ustanovení takové dílčí smlouvy mají přednost před ustanoveními těchto VOP.

1.3. Pokud se kterékoliv ustanovení VOP nebo konkrétní smlouvy ukáže být po uzavření neplatným nebo neúčinným nebo se k němu ze zákona nebude přihlížet, nebude tím dotčena platnost, účinnost ani právní bezvadnost zbývajících ustanovení. Z pak tato skutečnost nebude mít za následek neplatnost nebo neúčinnost ostatních ustanovení Smlouvy. V takovém případě jste povinni bez zbytečného odkladu na naši žádost nahradit takovéto neplatné nebo neúčinné ustanovení platným a účinným ustanovením, jehož obsah bude co nejblíže odpovídat účelu neplatného, neúčinného nebo zdánlivého ustanovení.

2. Odměna, fakturace, započtení a úroky z prodlení

2.1. Cena jednotlivých plnění bude dohodnuta v konkrétní smlouvě nebo v námi uveřejněném ceníku našich služeb. Pokud není dohodnuta cena za vícepráce v konkrétním případě, pak cena za každou započatou hodinu vícepráce bude ve výši hodinové ceny dané služby nebo služby obdobné podle ceníku sjednaného smluvními stranami, jinak dle námi účtované ceny. Připouští-li to smlouva nebo námi uveřejněný ceník, můžeme jednostranně změnit výši cen tak, že vám zašleme aktualizovaný ceník našich služeb nebo uveřejníme aktualizovaný ceník, a to zpravidla s účinností k 1. lednu kalendářního roku.

2.2. Není-li dohodnuto v konkrétním případě jinak, ceny nezahrnují náklady na dopravu, cestu, materiál, tiskařské služby atp.

2.3. Ke každé ceně přiúčtujeme DPH, daně a jiné poplatky a odměny ve výši vyplývající z právních předpisů (vyjma daní z příjmů a jiných obdobných daní).

2.4. Ceny budete hradit na bankovní účet, který uvedeme na příslušné faktuře. Není-li stanovena jiná splatnost na námi vystavené faktuře, pak je splatnost 14 dní od data vystavení faktury.

2.5. Jsme oprávněni vám zasílat faktury v elektronické podobě.

2.6. Započtení proti našim nárokům se nepřipouští.

2.7. V případě, že budete v prodlení s úhradou jakékoliv ceny či jiné platby vůči nám, pak úrok z prodlení činí 0,05 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení.

2.8. V případě, že odstoupíme od smlouvy pro porušení některé z vašich povinností, jste povinni nám uhradit poměrnou část ceny plnění nebo již vynaložené práce, a to i v případě, že plnění nebylo zcela dokončeno a předáno.