Všeobecné obchodní podmínky (VOP)

1. Působnost VOP

1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) společnosti loudmark s.r.o., se sídlem: Rybná 716/24, Staré Město, 110 00 Praha 1, IČO 24737674, DIČ CZ24737674, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 170162 (dále jen „my“) platí pro všechny smluvní vztahy mezi námi a našimi zákazníky (dále jen „vy“), ledaže je mezi námi a vámi (dále společně jako „smluvní strany“ a každý samostatně jako „smluvní strana“) výslovně dohodnuto jinak.

1.2. Pokud si my a vy dohodneme v rámci smlouvy nebo třeba i dílčí služby práva a povinnosti odchylně od VOP a tyto budou v rozporu s ustanoveními VOP, pak ustanovení takové dílčí smlouvy mají přednost před ustanoveními těchto VOP.

1.3. Pokud se kterékoliv ustanovení VOP nebo konkrétní smlouvy ukáže být po uzavření neplatným nebo neúčinným nebo se k němu ze zákona nebude přihlížet, nebude tím dotčena platnost, účinnost ani právní bezvadnost zbývajících ustanovení. Z pak tato skutečnost nebude mít za následek neplatnost nebo neúčinnost ostatních ustanovení Smlouvy. V takovém případě jste povinni bez zbytečného odkladu na naši žádost nahradit takovéto neplatné nebo neúčinné ustanovení platným a účinným ustanovením, jehož obsah bude co nejblíže odpovídat účelu neplatného, neúčinného nebo zdánlivého ustanovení.

2. Odměna, fakturace, započtení a úroky z prodlení

2.1. Cena jednotlivých plnění bude dohodnuta v konkrétní smlouvě a není-li tak, pak je cena dle námi uveřejněného ceníku služeb, který je též dostupný na URL adrese https://www.loudmark.cz/hodinove-sazby.pdf a bude zpravidla po 1. lednu každého roku námi jednostranně změněn. Pokud není dohodnuta cena za vícepráce v konkrétním případě, pak cena za každou započatou hodinu vícepráce bude ve výši hodinové ceny dané služby nebo služby obdobné podle ceníku sjednaného smluvními stranami, jinak dle námi účtované ceny dle aktuálního ceníku služeb dle předchozí věty. Nevylučuje-li to výslovně smlouva, jsme oprávnění jednostranně změnit výši všech cen tak, že vám zašleme aktualizovaný ceník našich služeb nebo uveřejníme aktualizovaný ceník, a to zpravidla s účinností k 1. lednu kalendářního roku, ledaže určíme pozdější datum.

2.2. Není-li dohodnuto v konkrétním případě jinak, ceny nezahrnují náklady na dopravu, cestu, materiál, tiskařské služby atp.

2.3. Ke každé ceně přiúčtujeme DPH, daně a jiné poplatky a odměny ve výši vyplývající z právních předpisů (vyjma daní z příjmů a jiných obdobných daní).

2.4. Ceny budete hradit na bankovní účet, který uvedeme na příslušné faktuře. Není-li stanovena jiná splatnost na námi vystavené faktuře, pak je splatnost 14 dní od data vystavení faktury.

2.5. Jsme oprávněni vám zasílat faktury v elektronické podobě.

2.6. Započtení proti našim nárokům se nepřipouští.

2.7. V případě, že budete v prodlení s úhradou jakékoliv ceny či jiné platby vůči nám, pak úrok z prodlení činí 0,05 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení.

2.8. V případě, že odstoupíme od smlouvy pro porušení některé z vašich povinností, jste povinni nám uhradit poměrnou část ceny plnění nebo již vynaložené práce, a to i v případě, že plnění nebylo zcela dokončeno a předáno.

3. Inflační doložka

3.1. V případě, že dle indexu spotřebitelských cen ke stejnému měsíci (prosinci) předchozího roku, který vydává pro Českou republiku Český statistický úřad (nebo případně jiný, který jej v budoucnu nahradí ve vztahu k meziročnímu nárůstu spotřebitelských cen a není-li takového indexu, pak nový určíme my jednostranným oznámením) a publikuje na svých internetových stránkách (a to po konci posuzovaného období, zpravidla na adrese URL https://www.czso.cz/csu/czso/cri/indexy-spotrebitelskych-cen-inflace-prosinec-2023 či jiné aktuálnější adrese URL), vzroste přírůstek úhrnem uvedených spotřebitelských cen v měsíci prosinec oproti prosinci předchozího roku (základ) alespoň o 3 %, vznikne nám vždy k 1. kalendářnímu dni následujícího měsíce ledna (tj. k 1. dni měsíce ledna, který následuje po prosinci, ke kterému je meziroční nárust spotřebitelských cen posuzován) právo zvýšit veškeré ceny, které jinak nejsme oprávnění jednostranně měnit dle odst. 2.1 VOP (tedy i ceny fixně sjednané v konkrétní smlouvě nebo zastropované po určitou dobu), a to o tolik %, co činí meziročně (k měsíci prosinec) procentuální přírůstek úhrnem uvedených spotřebitelských cen dle výše uvedeného indexu spotřebitelských cen ke stejnému měsíci (prosinci) předchozího roku (eventuálně dle indexu, který jej v budoucnu nahradí). Jste si vědomi toho, že k navýšení k 1. kalendářnímu dni následujícího měsíce ledna bude zpravidla docházet zpětně, neboť meziroční inflace dle indexu spotřebitelských cen ke stejnému měsíci (prosinci) předchozího roku dle údajů Českého statistického úřadu je zveřejňována zpravidla až v průběhu nadcházejícího měsíce ledna, a nikoliv k jeho prvnímu kalendářnímu dni. Pro vyloučení pochybností smluvní strany sjednávají, že výše uvedená inflační doložka může být uplatňována opakovaně (každoročně), a to po celou dobu trvání smluvního vztahu a k uplatnění našeho nároku na navýšení cen dle této inflační doložky může dojít i tak, že vám vystavíme fakturu s již navýšenou konkrétní cenou.

4. Součinnost a změnové řízení

4.1. Jste povinni nám aktivně poskytovat potřebnou součinnost při plnění smlouvy, zejména pak s námi aktivně komunikovat, včas dodávat požadované podklady a materiály, umožnit vstup do místa plnění, nebo k jinému místu, je-li to z povahy plnění třeba, poskytnou součinnost v případě potřeby nastavení DNS, vytvořit vhodné podmínky pokud to plnění ze smlouvy vyžaduje, umožnit opětovné nasimulování vadného stavu nebo jiného prostředí za účelem odstranění vady či incidentu, spolupracovat při testování poskytovaného plnění nebo při odstraňování následků vady či incidentu, zajistit, aby byli v dostatečném rozsahu k dispozici zástupci a další odpovědné osoby či vaši zaměstnanci, jejichž součinnost budeme potřebovat, poskytnout nám včasné, správné, úplné, pravdivé a nezkreslené informace potřebné k plnění smlouvy, nezamlčet jakékoliv skutečnosti či rizikové faktory, které by mohly ohrozit život či zdraví osob, způsobit zvýšení, nákladů, úsilí, ceny či časového rozsahu potřebného k plnění nebo ohrozit řádné a včasné splnění našich povinností a poskytnout jiné formy součinnosti, které budou třeba dle povahy daného plnění.

4.2. Neposkytnutí vaší součinnosti, zkreslení či neuvedení včasných, správných, úplných, pravdivých a nezkreslených informací nebo jiných požadovaných údajů může mít negativní dopad na poskytnuté plnění.

4.3. Pro vyloučení pochybností nemáte za poskytování součinnosti nárok na jakoukoliv náhradu nákladů či případné újmy související s poskytováním součinnosti, zejm. vám nenáleží náhrada za prostoje zaměstnanců, omezení fungování objednatele, náklady na komunikaci či jiné náklady.

4.4. Ukáže-li se po uzavření smlouvy, že smluvními stranami dohodnuté plnění vyžaduje změny či doplnění, které nebyly při uzavření smlouvy reflektovány, zahájí smluvní strany změnové řízení na žádost kterékoliv ze smluvních stran, nejpozději však do 3 pracovních dnů ode dne vznesení žádosti. V rámci změnového řízení se smluvní strany zavazují spolu aktivně komunikovat. Dohodnou-li se smluvní strany v rámci změnového řízení na změně či doplnění smlouvy, budou tyto změny či doplnění na žádost kterékoliv ze smluvních stran zachyceny písemnou formou (tzn. postačí i prostřednictvím e-mailu či jiné elektronické komunikace) a smluvní strany se též dohodnou na prodloužení termínu dokončení požadovaného plnění.

5. Vznik, změna, trvání a zánik smluvního vztahu

5.1. Vylučujeme možnost přijetí návrhu na uzavření smlouvy s dodatkem nebo odchylkou, třebaže podstatně nemění podmínky nabídky ve smyslu § 1740 odst. 3 zákona č. 89/2012 Sb. (dále jen „občanský zákoník“).

5.2. Bez našeho předchozího písemného souhlasu nesmíte převést ani postoupit smlouvu ani jakékoli z práv a povinností z ní vyplývajících. I v případě postoupení se však neosvobozujete od svých práv a povinností vůči nám.

5.3. Máme právo plněním pověřit i třetí osobu (subdodavatele) nebo mu plnění přenechat.

5.4. Nad rámec zákonem stanovených důvodů jsme oprávněni od smlouvy (či její části) odstoupit nebo ji vypovědět bez výpovědní doby v případě, že: 

a) budete v prodlení alespoň 30 dní s úhradou kterékoliv ceny, platby nebo i jen její části;

b) budete v prodlení alespoň 7 dní s poskytnutím požadované součinnosti nebo pokud budete opakovaně (alespoň 2krát) mařit řádné plnění smlouvy;

c) bude vůči vám zahájeno insolvenčního řízení.

5.5. V případě, že budete v prodlení alespoň 15 dnů s kterýmkoliv z vašich závazků, zejm. pak v prodlení s úhradou ceny, platby nebo i jen jejich části, jsme oprávnění vám pozastavit hosting (webhosting, mailhosting), cloudové služby, přesměrovat doménu, pozastavit spravované služby třetích stran či jinak omezit provoz internetových stránek a souvisejících služeb, a to vše do doby, než splníte veškeré závazky, s nimiž jste v prodlení. Pozastavením dle předchozí věty není dotčeno naše právo ukončit smlouvou postupem dle zákona či těchto VOP (zejm. dle předchozího ustanovení VOP).

5.6. V případě, že dojde k ukončení smlouvy o pronájmu internetových stránek či domény z důvodu porušení vašich povinností, jsme oprávněni jednostranně vypovědět bez výpovědní doby též související licence a související služby bez náhrady.

5.7. Smlouva může být ukončena vždy také dohodou obou smluvních stran.

6. Zákaz konkurence

6.1. Po dobu trvání smluvního vztahu mezi smluvními stranami a 1 rok po jeho skončení (zániku) nesmíte na území celé Evropy: 

a) zaměstnat našeho zaměstnance, zaměstnance našeho subdodavatele nebo jinou osobu, která se podílí nebo podílela na plnění přímo pro vás (dále jen „zaměstnanec“), dále nesmíte takovému zaměstnanci zprostředkovat nebo nabízet jinou spolupráci nebo s ním o možnosti zaměstnání či jiné spolupráce jednat, pokud by předmětem mělo být plnění stejné nebo obdobné tomu, které vám poskytujeme nebo jsme poskytli my;

b) uzavřít s naším subdodavatelem, který se podílí nebo podílel na plnění povinností pro vás, smluvní závazek nebo jinou spolupráci, jejímž předmětem by bylo plnění stejné nebo obdobné tomu, které vám poskytujeme nebo jsme poskytli my, nebo plnění na tato navazující. Takovému subdodavateli rovněž nesmíte nabízet uzavření smlouvy či jiné spolupráce, jednat s ní o uzavření nebo uvedené pro něj zprostředkovat;

c) jiným způsobem obcházet zákaz konkurence, kterým by zaměstnanci nebo našemu subdodavateli bylo výše uvedené umožněno.

6.2. Požadavek zákazu konkurence dle tohoto článku je vám kompenzován v rámci sjednané výše odměny za naši práci a možnosti propojit vás nebo vám plnit i skrze jiné profesionály, než jsme my.

6.3. Zákaz konkurence dle tohoto článku se neužije, pokud vám k takovému jednání dáme předchozí písemný souhlas.

6.4. V případě, že porušíte povinnost zákazu konkurence dle tohoto článku, máme vůči vám nárok na zaplacení smluvní pokuty ve výši 500 000 Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení povinnosti.

7. Odpovědnost

7.1. V případě, že při plnění smlouvy zpracováváme či užíváme vámi poskytnuté předměty práva duševního vlastnictví osob odlišných od nás nebo plníme po vámi uděleném či získaném souhlasu či přivolení, zavazujete se nám, že máte veškerá potřebná oprávnění (zejm. licence) a souhlasy, kterých je třeba, aby ze naší strany nedošlo při plnění smlouvy k ohrožení či porušení jakýchkoliv práv, zejména pak osobnostních práv a práv k duševnímu vlastnictví osob odlišných od nás; pokud takovou povinnost porušíte a ze z naší strany dojde k ohrožení či porušení jakýchkoliv práv, zejm. osobnostních práv a práv k duševnímu vlastnictví osob odlišných od nás, pak se nám zavazujete nahradit jakoukoliv újmu a náklady z toho vzniklé, zejména pak majetkovou i nemajetkovou újmu, jiné sankce, náklady na právní zastoupení, náklady na soudní řízení a jiné odůvodněné náklady, přičemž tato vaše povinnost přetrvá i po skončení smlouvy.

7.2. Neodpovídáme za ztrátu obchodu nebo zisku, ani za jakoukoli nepřímou nebo následnou škodu, nemajetkovou újmu, ani za možnou ztrátu uložených informací či dat.

7.3. K okolnostem vylučujícím naši odpovědnost (§ 2913 odst. 2 občanského zákoníku) se přihlíží bez ohledu na to, kdy nastanou.

7.4. Není-li výslovně dohodnuto jinak, pak se na naše plnění neužije poslední věta ustanovení § 2099 odst. 1 občanského zákoníku.

7.5. Odpovídáme vám za případnou škodu maximálně za všechny škodní události do celkové souhrnné výše přijatého peněžitého plnění od vás z dané smlouvy za poslední 3 kalendářní měsíce před škodní událostí, vyjma nároku na náhradu škody způsobenou úmyslně či z hrubé nedbalosti, kdy nárok na náhradu škody nelze omezit ani se jej vzdát před porušením povinnosti, z něhož může škoda vzniknout.

7.6. Jakékoliv případné slevy z ceny nebo sjednané smluvní pokuty (které mohou být sjednány v dílčích smlouvách) můžete požadovat nanejvýše do 1/3 sjednané ceny za plnění z něhož je sleva požadována, nebo s nímž souvisí případně sjednaná smluvní pokuta.

7.7. Okolnost vyšší moci vylučuje porušení našich povinností a s tím související sankční či škodní nároky, přičemž za vyšší moc se považují všechny nepředvídatelné a na vůli nezávislé skutečnosti (např. živelní pohromy, povodně, vichřice, náledí, přerušení elektrické či telekomunikační sítě, kybernetický útok, DDoS útok, epidemie, onemocnění koronavirem COVID-19, stav nouze, nouzový stav, ozbrojené konflikty včetně konfliktu na Ukrajině, teroristický útok, embargo, stávky atp.), které nemůžeme sami překonat.

8. Obecná ustanovení

8.1. Veškeré vztah mezi námi a vámi se řídí právním řádem České republiky a aplikace Vídeňské úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží (CISG) se vylučuje.

8.2. Všechny spory mezi námi a vámi ze smluvních závazků a v souvislosti s nimi, a to včetně závazků k náhradě škody vzniklé porušením povinností nebo k vydání bezdůvodného obohacení budou rozhodovány před věcně příslušným soudem České republiky a místní příslušnost soudu bude určena podle našeho sídla, ledaže zákon stanoví příslušnost výlučnou.

8.3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že ustanovení § 1799, § 1800 a § 1805 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužijí.

8.4. Není-li výslovně dohodnut opak, pak se na jakákoliv naše plnění neužije ustanovení části čtvrté, hlavy II., dílu 2., oddílu 6 občanského zákoníku o poskytování digitálního obsahu (§ 2389a až § 2389u). Jakékoliv aktualizace (update) či upgrade plnění budeme poskytovat pouze je-li to výslovně sjednáno v konkrétní smlouvě.

8.5. Uplatněním našeho nároku na případnou smluvní pokutu není dotčeno naše právo na náhradu škody v plné výši.

8.6. Máme-li dle smlouvy pro vás provést dílo nebo vám poskytnout službu, pak jste povinni dílo nebo službu převzít i tehdy, vykazuje-li nepodstatné vady, které nebrání běžnému užívání. Dílo nebo službu převezmete s výhradami, nebo bez výhrad. Výhrady (resp. vady) uvedete vždy dostatečně konkrétně a budou-li důvodné, dohodneme termín, kdy budou vady odstraněny. Dílo nebo služba je převzata také v případě, kdy odmítnete převzít dokončené dílo, službu nebo jejich část (pokud je tak dohodnuto nebo je to zřejmé z povahy plnění, aniž má dílo nebo služba vady, pro které nejste povinni dílo nebo službu převzít. Po provedení díla nebo služby se na naši žádost zavazuje potvrdit převzetí a provedení díla nebo služby potvrdit podepsáním písemného protokolu, a to nejpozději do 3. pracovního dne ode dne doručení naší žádosti. Uvedený protokol či jiný předávací protokol je smluvními stranami vždy považován pouze za důkaz či stvrzení uskutečněného předání, převzetí a provedení díla nebo služby a není hmotněprávní podmínkou řádného předání, převzetí a provedení díla nebo služby, ledaže by v konkrétním případě tak bylo smluvními stranami výslovně dohodnuto. Doplnit že odpovídají za nastavení DNS u domény co si drží.

8.7. Nestanovíme-li výslovně jinak, pak v rámci našeho plnění vám nebude předán zdrojový ani strojový kód, nebudou předány výstupy v upravitelné podobě a formátech, fotografie nebudou předány v RAW formátu bez našich úprav, nebude zpracovávána jakákoliv dokumentace (zejm. vývojová a uživatelská dokumentace), nemusíme používat verzovací systémy zejm. pro správu zdrojového kódu, nemusí komentovat zdrojový kód a jiná díla a nemusí vést k uvedenému dokumentaci. Pokud je předmětem plnění vytvoření internetových stránek nebo nákup domény, pak není-li výslovně sjednáno jinak, je vám vždy pouze doména pronajímána a stejně tak je vám pouze pronajímány internetové stránky a související hosting jako služba (SaaS). Držitelem domény (resp. doménového jména) zůstáváme my, ledaže doménu si pořizujete sami a jste jejím držitelem, přičemž v takovém případě výlučně odpovídáte za správu, prodlužování, hrazení jakýchkoliv poplatků, nastavení DNS atd. u vámi držené domény. K internetovým stránkám vám není udělována licence, neboť je provozována na našem hostingu a námi spravována, přičemž vám je uděleno oprávnění používat internetové stránky v nezměněné podobě (vyjma námi provedených úprav), a to po dobu trvání smlouvy a za podmínek dle těchto VOP nebo dohodnutých smluvními stranami.

8.8. Jakoukoliv dokumentaci, návody, komentáře a pokyny zpracováváme a předáváme pouze v případech, kdy to je výslovně dohodnuto mezi smluvními stranami, a proto neposkytnutí dokumentace v případě, kdy tak výslovně dohodnuto není, nebude vadou plnění z naší strany a poslední věta ustanovení § 2099 odst. 1 občanského zákoníku se neužije, a to ani analogicky na naše plnění.

8.9. Při naší práci a provádění plnění nebo odstraňování vad jsme oprávněni provádět servisní okna a odstávky v nezbytném rozsahu. Servisní okna a odstávky nejsou vadou. Za dobu odstávky či servisního okna a omezení jimi způsobené nejsme povinni hradit jakékoliv zvýšené náklady, náhradu újmy nebo sankce.

8.10. Souhlasíte, že vás (resp. též vaši značku, obchodní firmu či jiné označení) a plnění pro vás smíme uvádět v naších referencích a při naši propagaci, a to pouze za účelem ukázky naší práce, sdělení, že jsme pro vás vytvořili práci či že spolu jinak spolupracujeme.

8.11. Pokud v konkrétním případě není dohodnuto jinak, pak pracovní dny jsou pouze pondělí až pátek, vyjma dnů státních svátků, ostatních svátků a jiných dnů pracovního klidu definovaných zákonem č. 245/2000 Sb. o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů a pracovní hodiny jsou pouze hodiny v pracovní dny, a to od 9 do 17 hod. dle času v České republice.

8.12. MD, člověkoden, Man-day či Manday znamená jeden pracovní den jedné osoby, jehož maximální rozsah je 5 hodin, ledaže je dohodnuto jinak.

9. Zvláštní ujednání k licenční smlouvě a k ochraně softwaru

9.1. Pokud v rámci plnění pro vás vytvoříme (my, naši zaměstnanci či subdodavatelé) autorské dílo ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb. (dále jen „autorský zákon“), vykonáváme majetková autorská práva k autorskému dílu my a vám je případně uděleno oprávnění autorské dílo užít v nezměněné podobě (licence).

9.2. V rámci plnění pro vás můžeme kromě autorských děl ve smyslu autorského zákona, u kterých vykonáváme majetková autorská práva, užít též autorská díla třetích osob (dále jako „cizí komponenty“), u nichž nevykonáváme majetková autorská práva, ale máme k nim dostatečnou licenci a případně oprávnění udělovat podlicenci nebo je licence třetí osobou udělena přímo vám a jste oprávněni cizí komponenty užít v sjednaném rozsahu (např. díla šířená pod veřejnou, resp. volnou licencí).

9.3. Pokud vám k autorskému dílu, u něhož vykonáváme majetková autorská práva, udělíme nevýhradní licenci, pak není-li sjednáno jinak, udělujeme vám provedením plnění nevýhradní, nepřevoditelnou licenci k užití autorského díla všemi způsoby v nezměněné podobě, a to po dobu 5 let od účinnosti smlouvy na dané plnění. Nevýhradní licence je územně omezena na území Evropské unie (EU) a množstevní omezení bude sjednáno ve smlouvě, jinak je dle účelu smlouvy a zvyklostí.

9.4. Pokud vám k autorskému dílu, u něhož vykonáváme majetková autorská práva, udělíme výhradní licenci, pak není-li sjednáno jinak, udělujeme vám provedením plnění výhradní, nepřevoditelnou licenci k užití autorského díla všemi způsoby v nezměněné podobě, a to po dobu 5 let ode účinnosti smlouvy na dané plnění. Výhradní licence je územně omezena na území Evropské unie (EU) a množstevní omezení bude sjednáno ve smlouvě, jinak je dle účelu smlouvy a zvyklostí. U výhradní licence nejsme oprávněni k tomuto autorskému dílu udělit v rozsahu udělené licence jiné osobě licenci či podlicenci a sami jsme oprávněni takové autorské dílo užít pouze k propagaci naší práce, a to především na našich webových stránkách, v reklamě (tištěné i elektronické podobě), propagačním videu, na sociálních sítích atp.

9.5. Licenční poplatky za licenci udělenou k autorským dílům, u nichž vykonáváme majetková autorská práva, jsou zahrnuty v ceně plnění, ledaže v konkrétním případě stanovíme jinak a licenční poplatek bude uveden samostatně.

9.6. Pokud bude v rámci plnění třeba užít cizí komponentu pod úplatnou licencí, která není zahrnuta v ceně plnění, použijeme takovou cizí komponentu jen s vašim souhlasem a licenci k ní vám udělí třetí osoba, nikoliv my, přičemž my vám můžeme poskytnutí takové licence pouze zprostředkovat nebo jinak pomoci získat. Licenční poplatek za cizí komponentu není zahrnut v ceně našeho plnění a výši licenčního poplatku a další podmínky licence určuje třetí osoba nezávisle na nás.

9.7. Pokud při plnění pro vás vznikne databáze ve smyslu § 88 an. autorského zákona, pak jsme pořizovatelem databáze, jemuž náleží zvláštní práva pořizovatele databáze a udělujeme vám provedením plnění nevýhradní, nepřevoditelnou licenci ke všem způsobům užití této databáze v nezměněné podobě, a to po dobu 5 let ode účinnosti smlouvy na dané plnění. Nevýhradní licence je územně omezena na území Evropské unie (EU) a množstevní omezení bude sjednáno ve smlouvě, jinak je dle účelu smlouvy a zvyklostí. Licenční poplatek za tuto licenci je zahrnut v ceně plnění, ledaže v konkrétním případě stanovíme jinak a licenční poplatek bude uveden samostatně.

9.8. Pokud je předmětem plnění z naší strany pro vás fotografování a tvorba fotografií, pak:

a) v případě výhradní i nevýhradní licence je druh užití fotografie (autorského díla) omezen na účely propagace vás a vašich výrobků a služeb, ledaže je výslovně dohodnuto jinak;

b) neprobíhá-li fotografování v našem sídle či námi poskytnutém prostoru, jste povinni zajistit a nést náklady na pronájem takového prostoru, osvětlení a uzpůsobení prostoru k fotografování, vstup do prostoru, oprávnění v prostoru fotografovat, a to včetně zúčastněných osob, prováděných uměleckých výkonů, věcí a autorských děl v prostoru či v jeho blízkosti;

c) předem a bezúplatně pro nás získáte souhlasy k zachycení podoby všech osob, které budou zachyceny na fotografii a souhlasy též k jejich rozmnožování, rozšiřování podle § 84 a § 85 občanského zákoníku; v případě osob, které nejsou plně svéprávné (např. nezletilí) získáte souhlasy též od jejich zákonných zástupců (rodičů, poručníků, aj.);

d) v případě, že na fotografii má být zachycen jakýkoliv umělecký výkon (ve smyslu § 67 autorského zákona) získáte pro nás předem od všech těchto výkonných umělců (či osob k tomu oprávněných) veškerá oprávnění k bezúplatnému zachycení uměleckého výkonu na fotografiích a k jeho neomezenému a opakovanému užití ve smyslu § 71 autorského zákona;

e) výše uvedené souhlasy a oprávnění, které se nás máte získat či přímo udělit, budou množstevně, územně a časově neomezené, budou nás opravňovat k bezúplatnému užití fotografií za účelem a způsobem dle sjednané smlouvy s vámi, vždy však též k užití fotografií pro účely propagace naší práce, a to především na našich webových stránkách, v reklamě (tištěné i elektronické podobě), propagačním videu, na sociálních sítích atp.

9.9. Pokud je předmětem plnění z naší strany počítačový program nebo software v nejširší možné definici (dále společně jen „software“) nebo pokud se k softwaru dostanete v rámci poskytování služeb pro vás (např. v rámci pronájmu internetových stránek jako SaaS), pak není-li výslovně uveden opak, nesmíte bez našeho předchozího písemného souhlasu:

a) udělit k softwaru licenci, podlicenci, postoupit udělenou licenci či jiná práva k softwaru, software zpřístupnit jiným způsobem, než jak vyplývá z běžného užívání, a to ani osobě, která s vámi tvoří koncern;

b) hmotný nosič či hardware obsahující software či jeho části prodat či pronajmout nebo přenechat k užívání třetí osobě;

c) software distribuovat, rozmnožovat za účelem jeho rozšiřování, rozšiřovat či jakýmkoliv způsobem sdělovat třetím osobám, pronajímat ani půjčovat;

d) zpětně projektovat, rozebírat, rozkládat, analyzovat či jinak přeměňovat zdrojový kód softwaru či jeho částí;

e) provádět dekompilace, úpravy, zpracování, spojování s jinými díly, překlady či jiné změny softwaru, popřípadě jednotlivých částí počítačových programů, jejich částí či databází v softwaru obsažených, a to ani za účelem odstranění vad či zajištění interoperability ve smyslu ustanovení § 66 autorského zákona;

f) vytvářet jiný software, který bude odvozen od softwaru, či jinak používat software k vývoji odvozených softwarových aplikací pro použití nebo distribuci jakékoliv třetí straně, a to v celku nebo částečně, jako samostatné produkty nebo komponenty a jakýmikoliv distribučními prostředky (včetně internetu a služeb založených na internetu);

g) vykonávat nebo nabízet jakýkoliv druh služeb přímo či nepřímo spojených se softwarem (ani formou Cloud Computing, zejm. formou Software as a Service), dále poradenství, školení, asistence, úpravy či vývoj pro jakoukoliv třetí stranu bez ohledu na to, jak jsou takové služby nabízeny a vykonávány (včetně internetu a služeb založených na internetu);

h) rozmnožovat případné písemné materiály vztahující se k softwaru;

i) umožnit jiným osobám, aby vše výše uvedené činily.

9.10. Pokud ve smlouvě není uvedeno, zda jde o výhradní, nebo nevýhradní licenci, pak jde o licenci nevýhradní.

9.11. K plnění, ke kterému jsme vám udělili jakoukoliv licenci, nesmíte bez našeho předchozího písemného souhlasu převést spolu se závodem, udělovat podlicenci, postoupit udělenou licenci či dílčí práva z ní, a to ani osobě, která s vámi tvoří koncern. Plnění, k němuž jsme vám udělili licenci, nemůžete bez našeho předchozího písemného souhlasu sami zpracovávat, vytvářet díla odvozená, upravovat či jinak měnit, a to ani pokud jde o změny ve smyslu § 2375 odst. 2 občanského zákoníku.

9.12. Jsme oprávněni kontrolovat dodržování vašich povinností z udělených licencí a vy jste povinni nám k tomu poskytnout veškerou součinnost a umožnit nám provést u vás audit do jednoho týdne ode dne vznesení našeho požadavku, přičemž tato povinnosti přetrvá i po skončení licenční smlouvy, a to pro případy, kdy máme podezření na porušení našich práv.

10. Účinnost a Změny VOP

10.1. Jsme oprávněni VOP změnit nebo do nich doplnit nové ustanovení. Znění změn a doplňků nebo úplné znění takto novelizovaných VOP vám zašleme nejpozději 14 dnů před navrhovaným datem účinnosti takové novelizace VOP. Pokud s novelizací VOP, která se vás přímo týká nebudete souhlasit, jste oprávnění z tohoto důvodu příslušný smluvní vztah dotčený změnou vypovědět s účinností ke dni bezprostředně předcházejícímu dni, v němž nabude účinnosti navrhovaná novelizace VOP nebo, pokud vám takové právo přiznává zákon, s účinností vyplývající ze zákona. Pokud v uvedené době smluvní vztah nevypovíte, stává se nové znění VOP závazným pro uzavřený smluvní vztah jako změna původně sjednaných podmínek smluvního vztahu, a to s účinností od dne uvedeného v příslušné novelizaci VOP jako den nabytí účinnosti nového znění VOP.

10.2. V případě, že se práva či povinnosti smluvních stran, které jsou upravené ve VOP změní přímo v důsledku změny právního předpisu, od něhož se nelze smluvně odchýlit, nepostupuje se podle předchozího odstavce VOP, ale o takových změnách budete pouze informováni, a to třeba i jen uveřejněním změněných VOP na našich webových stránkách https://www.loudmark.cz/vop

10.3. Tyto VOP nabývají účinnosti dnem 1. 7. 2024 a účinnosti pozbydou dnem nabytí účinnosti pozdějších VOP.